Svi davorački župnici

U Davoru su kao upravitelji župe ili kao župnici služili  sljedeći svećenici

 

 1. MIRKO ŠAFARIĆ (1789. – 1794.)
  Osnovnu i srednju školu završava u Varaždinu. Filozofiju i teologiju studira u Lepoglavi, samostanu pavlina, a dijelom i na Kraljevskoj akademiji u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1784. godine i odmah je imenovan duhovnim pomoćnikom u Petrinji. Nakon četiri godine kapelanske službe u Petrinji imenovan je upraviteljem župe u Davoru i njome upravljao od 01.11.1789. do 28.02.1794. godine. Nakon službe u Davoru prešao je u Štivicu. Umro je 18.01.1830. godine.

 

 1. MARKO ALOJZIJE ĐUKIĆ, orubički župnik (1794. – 1796.)
  Bio je župnik u Orubici, ali je od 01.03.1794. do 21.04.1796 upravljao i župom u Davoru. Umro je 21.04.1796. godine.

 

 1. ADAM RATAŠIĆ, orubički župnik (1796. – 1797.)
  Rodio se 1765. godine u Požegi. Srednju školu završio je u Požegi, filozofiju u Zagrebu, a teologiju u Glavnom sjemeništu u Pešti. Za svećenika je zaređen 1789. godine. Službu kapelana obavljao je u Lipovljanima i Novoj Gradiški. Upraviteljem župe u Orubici imenovan je 1796. godine. Kao orubički župnik upravljao je i župom u Davoru od 25.04.1796. do 30.04.1797. godine. Zatim je bio župnik u Vrbju, Dubočcu i Bučju gdje i završava svoju službu. Umro je 16.06.1821. godine.

 

 1. IVAN MILJEVIĆ (1797. – 1807.)
  Rođen u Požegi 1767. godine. Gimnaziju je završio u Požegi, filozofiju u Zagrebu, a teologiju u Pešti u Centralnom sjemeništu. Župnikom u Davoru bio je od 01.07.1797. do 30.04.1807. godine. Iz Davora prešao je u Bučje, zatim u Novu Kapelu. Preminuo je u Novoj Gradiški u 64. godini života.

 

 1. ALOJZIJE PALEŠĆAK (1807. – 1826.)
  Rođen je u Požegi gdje je i završio gimnaziju. Filozofiju i teologiju završava u Biskupijskom sjemeništu u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1803. godine u Zagrebu. Bio je kapelan u Lipovljanima i Čagliću. Na prijedlog Dvorskoga ratnog vijeća imenovan je župnikom u Davoru i 27.02.1807. godine službeno je uveden u župsku službu. Kao župnik u Davoru je služio od 01.05.1807. do 25.06.1826. godine. Nakon 19 godina i dva mjeseca župskoga služenja umro je u Davoru 26.06.1826. godine.

 

 1. STJEPAN JURIŠIĆ (1826. – 1827.)
  Bio je upravitelj župe u Davoru od 31.06.1826. do 31.01.1827. godine. Iz Davora je premješten za kapelana u Staro Petrovo Selo. Umro je kao župnik u Čagliću 1832. godine.

 

 1. NIKOLA KEREKOVIĆ (1827. – 1832.)
  Rođen je 09.08.1795. godine u Živikama u oriovačkoj župi. Svećenički red primio je 1820. godine. Prije nego što je stigao u Davor, kapelansku službu obavljao je u Novoj Kapeli. U Davoru je služio kao župnik od 21.02.1827. godine do 01.09.1832. godine. Poslije je bio župnik u Rajiću. Položio je prisegu za župnika u Oriovcu, ali je umro 28.04.1860. godine.

 

 1. MATIJA BUNETTA (1832. – 1833.)
  Rodio se 26.06.1798. godine u Zbjegovači. Svećenički red primio je 1824. Godine. Upraviteljem župe u Davoru bio je od 01.09.1832. do 01.06.1833. godine. Poslije Davora bio je duhovni pomoćnik u Oriovcu, poslije čega je bio župnik u Čagliću. Umro je 13.04.1857. godine.

 

 1. PETAR FILIĆ (1833. – 1845.)
  Rođen je 13.10.1797. godine u Pleternici. Studij je završio u Zagrebu. Bio je kapelan u Novoj Gradiški, a 01.06.1833. prisegao je za župu u Davoru. Župnikom u Davoru bio je od 01.06.1833. do 31.03.1845. godine. Poslije odlazi za župnika u Starom Petrovom Selu. Nakon toga postaje dekan Novokapelačkog dekanata. Umire 08.01.1873. godine.

 

 1. JOSIP STOIBER (1845. – 1858.)
  Rođen je 1806. godine u Požegi. Za svećenika je zaređen 1829. godine. Bio je kapelan U Novoj Kapeli pa u Oriovcu. U Davoru je bio najprije upraviteljem župe pa župnikom od 01.04.1845. do 06.12.1858. godine. Umro je u Davoru 06.12.1858. godine. Nakon Stoiberove smrti dušobrižnik u Davoru bio je fra Julijan Lucić, franjevac iz cerničkog samostana.

 

 1. STJEPAN LATKOVIĆ (1859. – 1861.)
  Rođen je 25.11.1818. godine u Slavonskom Brodu. Gimnaziju je pohađao u Požegi, Osijeku i Zagrebu. Bogoslovni studij završio je u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1843. godine. Bio je kapelan u Bebrini i Starom Petrovom Selu. Upraviteljem župe u Davoru imenovan je 01.01.1859. godine, a župnikom 07.10. iste godine. Ostao je u Davoru do 31.03.1861. godine. Poslije je bio župnik u Bučju. Župnikom u Novoj Kapeli bio je od 1875. godine pa do svoje smrti 25.11.1902. godine.

 

 1. IVAN HARAMINA (1861. – 1862.)
  Rođen je 29.04.1821. godine u Požegi. Svećenički je red primio 1844. godine. Bio je duhovni pomoćnik u Oriovcu. U službi župnika u Davoru bio je od 31.03.1861. do 14.02.1862. godine. Umro je 14.02.1862. godine u Davoru.

 

 1. JOSIP KRALJEVIĆ (1862. – 1868.)
  Rođen je 14.11.1824. godine u mjestu Draga. Za svećenika je zaređen 06.10.1850. godine. Bio je kapelan u Novoj Kapeli i Oriovcu. Župnikom u Davoru je bio je od 14.02.1862. do 30.04.1868. godine. Iz Davora je Kraljević premješten u Kutjevo i bio je dekanom Požeškog dekanata. Umro je 17.06.1883. godine.

 

 1. IVAN TURK (1868. – 1869.)
  Rodio se 29.09.1832. godine u Kranjskoj. Svećenički red primio je 1861. godine. Upraviteljem župe u Davoru bio je od 01.05.1868. godine. Iz Davora je premješten za privremenog župnika u Čaglić. Bio je župnik u Crncu. Umro je 20.10.1875. godine.

 

 1. ĐURO MLADENOVIĆ (1869. – 1874.)
  Rodio se 27.01.1821. godine u Pančevu. Filozofiju i pravo studirao je u Ugarskoj. Đakonski red primio je od pravoslavnog episkopa. 1850. godine prešao je u katoličku crkvu. U Zagrebačkom sjemeništu dopunjava bogoslovnu izobrazbu. Svećenički red primio je 1851. godine. Kao kapelan djelovao je u Kneginecu, poslije toga bio je duhovni pomoćnik u Mariji Bistrici. Iz Marije Bistrice odlazi u Sveti Ivan Žabno, gdje je bio kapelan. Početkom 1854. godine imenovan je vojnim duhovnikom. Boravio je kao vojni posadni kapelan i u Kotoru. Odatle je 1860. premješten za duhovnika i vjeroučitelja u vojno učilište u Kamenicu kod Petrovaradina. U Stenjevcu je bio kapelan, a župnikom u Čagliću imenovan je 1864. godine. Poslije Čaglića postao je župnik u Davoru. U Zagrebu 07.05.1869. položio je prisegu za župu Davor. Župnikom u Davoru bio je od 01.06.1869. do 01.08.1874. godine. Za vrijeme župnika Mladenovića pojavila se kolera. U tim danima u župi umrlo je oko 90 ljudi. Župnik je pomagao vjernicima (nabavljao lijekove), a u znak zahvalnosti Davorci su mu iskopali bunar. U srpnju 1874. Godine Mladenović je imenovan župnikom u Nevincu. Službeno je bio umirovljen u lipnju 1881. godine. Prema matici umrlih svećenika umro je 17.12.1881. godine.

 

 1. MIHAEL ŽVEGLIĆ (1874. – 1875.)
  Rodio se 07.08.1842. godine u Sevnici u Štajerskoj. Svećenički je red primio 1867. godine. Bio je duhovni pomoćnik u Novoj Gradiški. Ujedno je upravljao župom u Davoru od 01.08.1874. do 12.01.1875. godine. Zatim je bio duhovni pomoćnik u Oriovcu, nakon toga bio je župnik u Štivici, a onda i u Starom Petrovom Selu. Bio je dekan Novokapelačkog dekanata. Umro je 24.06.1908. godine.

 

 1. EDUARD JELOŠIĆ (1875. – 1879.)
  Rođen je 09.02.1836. godine u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1861. godine. U Draganec dolazi 1865. godine te postaje župnik tamošnje župe. Tada je premješten za kapelana u Crikvenu. U Virju je kao kapelan privremeno upravljao župom od 20.04.1886. do 08.09.1886. godine. Potom je premješten u Križ. Posljednje mu je kapelansko mjesto bilo u župi Viduševac. U studenome 1874. došao je u Davor. Župničku prisegu za župu Davor položio je 13.12.1874. godine. Kao župnik služio je u Davoru od 12.01.1875 do 06.12.1879. godine. Iz Davora je premješten u župu Gore u Glinskom dekanatu. Umire u Gorama 01.03.1896. godine.

 

 1. ANTUN MIKULIĆ (1879. – 1889.)
  Rođen je 19.01.1849. godine u Požegi. Za svećenika je zaređen 1871. godine. Bio je kapelan i kateheta u Novoj Gradiški. Upraviteljem župe u Davoru imenovan je 31.10.1879. godine, a 17.03.1880. župnikom. Iz Davora je premješten u Pleternicu, a poslije u Požegu. Umro je u Požegi 30.10.1900. godine.

 

 1. ANTUN KOŽIĆ (1889. – 1890.)
  Rođen je 04.01.1809. godine u Radovancima u župi Velika. Završio je gimnaziju, poslije je završio bogosloviju do 1835. godine. Za svećenika je zaređen 1835 godine. U Požegi je djelovao kao kapelan do 1844. godine, a potom u Pakracu, Štivici i Lipovljanima. Upraviteljem župe Međurić postao je 20.03.1849., a 30.10. iste godine imenovan je župnikom. Kao župnik vodio je župu Međurić 28 godina i 6 mjeseci. Umirovljen je krajem 1876. godine. Privremeno je upravljao župom u Davoru od 29.05.1889. do 07.02.1890. godine. Umro je 02.01.1898. godine.

 

 1. IVAN ŠTAJCAR (1890. – 1896.)
  Rodio se 24.12.1860. godine u Petrinji. Osnovnu je školu završio u Petrinji, a gimnaziju u Zagrebu. Bogosloviju je studirao u Zagrebu. Svećenički je red primio 1884. godine, a 30.01.1890. godine imenovan je upraviteljem župe u Davoru. Prije dolaska u Davor bio je vicerektor u Nadbiskupijskom sjemeništu u Zagrebu. Dolaskom u Davor prenoćio je u Štivici, te se oko 11 sati prijepodne dovezao u Davor. Davorskim župnikom imenovan je 26.01.1891. godine. U Davoru je služio kao upravitelj župe i kao župnik od 17.02.1890. do 13.02.1896. godine. U njegovo je vrijeme 01.01.1896. godine promijenjeno ime sela (Svinjar) i od tada se zove Davor. Poslije postaje župnik u Sunji od 1896. do 1904. godine. Umro je 04.09.1904. godine.

 

 1. ANDRIJA POSAVEC (1896. – 1901.)
  Rodio se 10.11.1868. godine u Hlebinama. Svećenički red primio je 26.07.1891. godine. Bio je kapelan u Grubišnom Polju, u Podravskim Sesvetama, a poslije toga u Slatini i Sladojevcima. Najprije upraviteljem župe, a onda i župnikom u Davoru bio je od 29.02.1896. do 01.01.1901. godine. Poslije Davora bio je župnik u Hercegovcu. U Hercegovcu je djelovao 10 godina. Otišao je za župnika u Rovišće. Umro je 05.11.1935. godine.

 

 1. ANTUN VUKOVIĆ (1901. – 1909.)
  Rodio se 12.09.1868. godine u Malinu u župi Oriovac (danas župa Lužani). Za svećenika je zaređen 1893. godine i poslan za kapelana u Gradinu. Zatim je bio kapelan u župi Čvrstec, u župi Gore u Glinskom dekanatu. U Davoru je služio od 01.01.1901 do 31.05.1909. godine, najprije kao upravitelj župe, a onda kao župnik. Župničku prisegu za župu Davor položio je 03.07.1902. godine. Od 1902. do 1907. preuređivao je župnu crkvu. Umro je u Davoru 01.06.1909. od tuberkuloze pluća. Pokopan je na davorskom groblju.

 

 1. IVAN GLUHAK (1909. – 1910.)
  Rođen je 26.06.1853. godine u Novoj Gradiški. Za svećenika je zaređen 1878. godine. Bio je kapelan u Začretju, Đurđevcu, Svetoj Jani i u župi Sv. Marka u Zagrebu. Kao već umirovljeni župnik došao je u Davor i zamjenjivao je tada oboljelog župnika Antuna Vukovića. 01.06.1909. imenovan je upraviteljem župe te je ostao u Davoru do 23.07.1910. godine. Ivan Gluhak umro je 25.11.1919. godine u bolnici u Pakracu.

 

 1. VLADIMIR KERDIĆ (1910. – 1917.)
  Rodio se u Davoru 05.07.1876. godine u obitelji oca Karla Kerdića i majke Terezije rođene Pilar. U Davoru je završio osnovnu školu. Gimnaziju je polazio u Požegi, a sedmi i osmi razred je završio u Nadbiskupijskom liceju u Zagrebu. Teologiju je studirao u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 27.11.1898. godine, a 08.12. iste godine slavio je mladu misu. Svećenički red mu je podijelio nadbiskup dr. Juraj Posilović. Bio je neko vrijeme kapelan u Virju. Djeluje u katehetskoj službi u Sisku. Nakon 12 godina katehetskoga rada u Sisku, 23.07.1910. godine preuzima upravu svoje rodne župe u Davoru, gdje je bio svećenik 6 godina. U prosincu 1916. godine postaje Kerdić župnikom mlade zagrebačke župe Sv. Blaža. Bolovao je 12 godina od tromboze i proširenja srca. Umro je 28.12.1940. godine u Zagrebu.

 

 1. FERDO KRALJEVIĆ (1917.)
  Rodio se 28.11.1846. godine u Stražemanu. Za svećenika je zaređen 1873. godine. Bio je kapelan u Novoj Kapeli, a poslije u Oriovcu. Župnikom u Štivici imenovan je 1888. godine, gdje je ostao do 1911. godine kada je i umirovljen. Kao umirovljen kratko upravlja župom Davor od 01.01. do 15.01.1917. godine. Godine 1921. preuzeo je službu duhovnika za duševne bolesnike. Kad je obolio, nastanio se u Požegi u nadbiskupijskom konviktu. Umro je 26.05.1924. godine.

 

 1. DRAGUTIN (KARLO) JERKOVIĆ, orubički župnik (1917.)
  Kao orubički župnik, upravljao je župom u Davoru od 15.01. do 26.03.1917. godine. Rođen je u Novskoj 23.02.1867. godine. Za svećenika je zaređen 1891. godine. Umro je 04.03.1932. godine kao umirovljeni svećenik.

 

 1. RUDOLF DUMBOVIĆ (1917. – 1927.)
  Dragutin Jerković, orubički župnik, izvijestio je 18.01.1917. godine Nadbiskupijski duhovni stol da je davorska župa ostala bez duhovnoga pastira. Napokon 26.03. došao je novi župnik vlč. Rudolf Dumbović. Rođen je 22.11.1889. godine u Mariji Bistrici. Za svećenika je zaređen 24.03.1912. godine u Zagrebu. U Davoru je bio župnikom od 1917. do 1927. godine. Nakon odlaska iz Davora bio je župnikom u crkvi Srca Isusova u bolnici Milosrdnih sestara u Vinogradskoj ulici u Zagrebu i bolničkim duhovnikom. Umro je 17.01.1964. godine u Zagrebu.

 

 1. MATIJA FERIĆ (1927. – 1932.)
  Rođen u selu Bečić, u Župi Oriovac, 23.10.1890. godine. Studij je završio u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 23.07.1914. godine u Zagrebu. Nakon kapelanske službe djeluje kao župnik u Slavoniji. Upraviteljem župe u Davoru bio je od 1927. do 1932. godine. Dao je popraviti dotrajale orgulje u župnoj crkvi u Davoru. Nakon Davora odlazi u Kobaš. Kao umirovljenik živio je u Kobašu gdje je i umro 26.12.1970. Od 01.09.1928. do 01.07.1930. godine upravljao je i župom u Orubici. Tada je u Orubicu stigao Ivan Badrov.

 

 1. IVAN BADROV, orubički župnik (1932. – 1935.)
  Kao orubički župnik upravljao je i župom Davor od 01.12.1932. do 24.08.1935. godine. Rođen je 11.02.1882. godine u selu Podgradina kod Livna. Osnovnu školu je polazio u Gorici-Livnu, gimnaziju u Gučoj Gori i Visokom kod franjevaca, a bogosloviju kod isusovaca u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 29.06.1906. godine. Umro je 14.10.1943. godine u Karlovcu u tamošnjoj bolnici.

 

 1. VALENTIN BAZIJANEC (1935. – 1937.)
  Rodio se 12.02.1900. godine u Kalinovcu u obitelji Grgura i Rozalije rođene Zalar. Gimnaziju je polazio u Bjelovaru, Zagrebu i Požegi. Bogoslovni studij započeo je u Zagrebu, a potom nastavio studij filozofije u Munchenu te teologiju u Louvainu u Belgiji. Ondje je polazio i studij arheologije i umjetnosti. Za svećenika je zaređen 25.08.1932. godine. Upravitelj župe u Davoru bio je od 1935. do 1937. godine. Zatim odlazi u Malu Solinu kod Gline, nakon toga u Pisarovinskoj Jamnici te u Štefaniju. Morao je pobjeći iz Štefanija jer su ga partizani već ranije odvodili u logor. Uhićen je 1945. godine i osuđen na 15 godina robije. Bio je u logoru Stara Gradiška. Umro je 20.10.1976. godine.

 

 1. IVAN BADROV, orubički župnik (1937. – 1938.)
  Upravitelj župe u Davoru bio je 1937. godine imenovan je Ivan Božanović, ali nije nastupio na službu jer je bio na liječenju. Zato je župa ponovno bila povjerena Ivanu Badrovu, orubičkom župniku od 20.03.1937. do 05.01.1938. godine.

 

 1. MAKSLIMILIJAN dr. LACH (1938.)
  Rođen je 27.09.1897. godine u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i prva tri razreda gimnazije, a ostalih pet razreda na Gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu. Poslije škole odlazi na Centralno sjemenište u Budimpeštu, gdje je ostao na studiju teologije sve do sloma monarhije. Svećenički red primio je u Zagrebu 27.06.1920. godine. Bio je kapelan u Pokupskom, Đurđevcu i u Prelogu. Bio je upravitelj župe Vukmanić. Nakon toga upravlja župom u Davoru 1938. godine, te župom u Dugom Selu. Umro je 17.02.1989. godine u Zagrebu.

 

 1. MILAN ČIPČIĆ (1938. – 1944.)
  Rođen je 17.04.1898. godine u Ključu, u župi Miljevci u Šibenskoj biskupiji. Pučku je školu polazio u Drinovcima, a gimnaziju u Sinju i gradu Beatty Pa u SAD-u. Za svećenika je zaređen 28.06.1923. godine. Kasnije dolazi u domovinu i djeluje u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Od 1938. do 1944. godine bio je upravitelj župe u Davoru. Od 1938 do 1941. godine upravljao je i župom Orubica. Poslije toga dobio je dozvolu za boravak izvan nadbiskupije te je boravio u Los Angelesu. Umro je 03.08.1986. godine.

 

 1. DRAGAN DELAK (1944. – 1946.)
  Rođen je 17.01.1878. godine u Fužinama kod Delnica. Za svećenika je zaređen 17.07.1904. godine. Bio je župnik u Badljevini kod Pakraca. U Davoru je upravljao župom od 21.07.1944. do 23.04.1946. godine. Dekretom Nadbiskupijskoga ordinarijata u Zagrebu 14.03.1946. Delak je imenovan župnikom u Svetoj Mariji Okićkoj. Ondje je i umro 1946. godine.

 

 1. FELIKS ŠELIGA (1946. – 1947.)
  Rođen je 18.11.1911. godine u Starom Petrovom Selu. Za svećenika je zaređen 27.06.1937. godine. Bio je župnik u župi Bunić, kod Ličkog Osika. Župom u Davoru upravljao je od 10.05.1946. do 06.09.1947. godine. Bio je svećenik Senjske biskupije. Zbog ratnih neprilika izgubio je svoju župu te se vratio kući u Staro Petrovo Selo gdje je pomagao domaćem župniku u vođenju duhovnog posla. U Davor je stigao na molbu župljana iz Davora. Poslije se spremao za odlazak u Poljsku.

 

 1. PAVAO BELKO, orubički župnik (1947. – 1948.)
  Kao orubički župnik upravljao je i župom Davor od 06.09.1947. godine do 16.02.1948. godine. Rođen je 08.12.1912. godine u Pogorju u župi Marija Bistrica u obitelji oca Ljubomira i majke Josipe rođene Papić. Pučku školu završio je u Mariji Bistrici, a klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Zagrebu. U Zagrebu polazi i Bogoslovni fakultet. Svećenički red je primio 18.06.1936. godine. Nakon kapelanske službe bio je župnik u Orubici, zatim upravitelj župe Mače, duhovni pomoćnik i upravitelj župe u Donjoj Višnjici, upravitelj župe Donji Mosti, duhovni pomoćnik u Petrinji, upravitelj župe Samarica, upravitelj župe Krapje i upravitelj župe Vrtlinska. Umirovljen je 01.09.1974. godine. Nastanio se i živio u Svetom Ivanu Zelini gdje je živio posljednje godine života. Umro je 06.11.1988. godine.

 

 1. FRANJO MAČEK (1948. – 1967.)
  Rođen je 02.12.1916. godine u Zagorskim Selima. Roditelji su mu Martin i Cecilija. Osnovnu školu pohađao je u Zagorskim Selima. Klasičnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Bogoslovni je fakultet također polazio i završio u Zagrebu. Svećenički mu je red podijelio nadbiskup dr. Alojzije Stepinac 06.06.1943. godine u Zagrebu. Bio je duhovni pomoćnik u Svetom Ivanu Žabnu, upravitelj župe u Samarici. Upraviteljem župe u Davoru imenovan je 1948. godine. Ujedno je bio privremeni upravitelj župe u Orubici i Štivici. 21.10.1952. godine uhićen je u Starom Petrovom Selu i odveden u istražni zatvor UDBU u Novoj Gradiški. U veljači 1953. godine osuđen je na 8 mjeseci zatvora zbog izgradnje Doma sv. Franje pored župske crkve. Iz zatvora se vratio 21.10.1953. godine. Župljani Davora radosno su ga dočekali. Za vrijeme dok je Maček bio u komunističkom zatvoru, župom je privremeno upravljao Stjepan Kanić, župnik u Orubici. Davorskim župnikom Maček je imenovan 1960. godine. Župničku prisegu za župu Davor, položio je 21.01.1960. godine u Zagrebu. U Davoru je Maček ostao do 1967. godine, gdje je ostavio neizbrisiv trag dobroga i zauzetog pastira. Poslije Davora odlazi u Zabok, nakon Zaboka bio je župnik u Kajzerici u Zagrebu. Umro je u bolnici Milosrdnih sestara u Zagrebu 10.12.2003. godine u 88. godini života i 61. godini svećeništva.

 

 1. STJEPAN KANIĆ, orubički župnik (1952. – 1953.)
  Dok je davorski župnik Franjo Maček bio u komunističkom zatvoru od 1952. do 1953. godine, Kanić je upravljao župom. Rodio se 07.09.1912. godine u Zagrađu, u župi Bučje. Pučku školu je polazio u Zagrađu. Realnu gimnaziju završio je u Slavonskom Brodu i Požegi, na nagovor prof. dr. Aleksandra Gahsa primljen je 1933. godine u Bogoslovno sjemenište u Zagrebu, gdje je studirao teologiju na Bogoslovnom fakultetu. Za svećenika je zaređen 27.06.1937. godine. Svećenički red mu je podijelio mu je zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac.

 

 1. IVAN SIROVEC (1967. – 1971.)
  Rođen je 17.02.1934. godine u selu Švaljkovec. Završio je klasičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje je ujedno studirao filozofiju i teologiju. Svećenički je red primio 29.06.1960. u Zagrebu. Bio je upravitelj župe Marinci od 1961. do 1967. godine. Upraviteljem župe u Davoru bio je od 1967. do 1971. godine. U Davoru je preuredio župni dvor. Poslije Davora odlazi u Čazmu, gdje je služio 2 godine. Istovremeno je upravljao i župom Gornji Mikleuš. Jedno vrijeme provodi u Austriji. Godine 1983. vraća se u Zagrebačku nadbiskupiju. Zbog bolesti je umirovljen, u mirovini se bavi pisanjem kateheza, propovijedi, a radovi mu se nalaze u Đakovu.

 

 1. STIPO mons. JOSIPOVIĆ (1971. – 2000.)
  Rođen je 29.06.1937. godine u Mačkovcu. Školovao se u Mačkovcu i i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 29.06.1967. godine u Zagrebu. Mladu je misu slavio 19.07.1967. godine u Mačkovcu. Bio je kapelan u Požegi. U Davoru je bio župnik od 24.09.1971. do 19.08.2000. godine, kada je imenovan župnikom u Novoj Gradiški u župi Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije. Dekanom Novogradiškog dekanata imenovan je 20.09.2005. godine. Odlikovan je papinskim odlikovanjem dobivši počasni naslov monsinjora. U srpnju 2007. godine imenovan je župnikom u rodnoj župi Mačkovac. Godine 1979. u župu dolazi Nikola Jušić, rodom iz župe Buk, na pastoralni praktikum. U Davoru je bio od velike pomoći župniku i osvježenje vjernicima. Početkom rujna 1979. godine župa je dobila kapelana Pavla Kunšteka rodom iz Martijanaca. U Davoru je kapelan bio i Karlo Prpić, koji je otišao u misije u Kamerun.

 

 1. MARIJAN ĐUKIĆ (2000. – 2010.)
  Rođen je 10.06.1954. godine u Domaljevcu. Školovao se u Domaljevcu, Dječačkom sjemeništu Paulinum u Subotici i u Đakovu. Za svećenika je zaređen 15.07.1979. godine u Starom Žedniku, kod Subotice. Bio je kapelan u župi Sv. Terezije u Subotici, zatim kapelan u Bačkom Monoštoru. Od 1984. do 1992. godine bio je župnik u Đurđinu. Zbog ratnih okolnosti, dolazi u Končanicu gdje je imenovan župnikom. U Končanici ostaje do 1996. godine kada je imenovan župnikom u Dežanovcu kod Daruvara gdje ostaje do 18.08.2000. godine. Tada je imenovan župnikom u Davoru. U Davoru je 2005. godine uredio župnu crkvu iznutra i preuredio njezino svetište, a 2006./2007. sagradio je novu ogradu oko crkve. Nakon što su općinske vlasti otkazale gostoprimstvo časnim sestrama u svom prostoru, 2007. godine preuređena je i dograđena gospodarska zgrada za stan časnih sestara. Od veljače 2002. godine, nakon smrti Pere Anića, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, upravitelja orubičke župe, upravljao je Đukić i župom u Orubici. Privremeno je upravljao župom Orubica i od 31.05.2007. do 11.08.2007. kada je za župnika došao vlč. Milivoj Knežević. U kolovozu 2010. godine imenovan je župnikom u župi Kutjevo.

 

 1. GORAN KOVAČEVIĆ (2010. – 2017.)
  Rođen je 13. rujna 1974. u Požegi od oca Drage i majke Ane rođ. Valenta. Osnovnu školu završio je u Jakšiću, a srednju u Požegi. Upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet gdje je diplomirao 1999. godine. Te iste godine 27. lipnja zaređen je za đakona u Požegi. Za svećenika je zaređen 25. lipnja 2000. godine u Požegi rukama požeškog biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčevića. Mladu misu slavio je u rodnoj župi Jakšić 2. srpnja 2000. godine. Odlukom preuzvišenog oca biskupa poslan je na pastoralni rad u župu Bezgrešnog Začeća BDM u Novoj Gradiški. Ondje je ostao do 2004. godine. U rujnu 2004. odlukom požeškog biskupa vlč. Goran postaje župnik župe Đulovac. U kolovozu 2010. godine imenovan je upraviteljem župe u Davoru. U kolovozu 2017. imenovan je župnikom i upraviteljem marijanskog svetišta u Slavonskom Kobašu.

 

 1. MARIO CIMBAL (2017. -)

Rođen je 1.3.1979. u Novoj Gradiški. Odrastao je u Magić Maloj – Župa Preslavnoga Imena Marijina Nova Kapela gdje je pohađao i osnovnu školu. Srednju školu upisuje u Zagrebu (Nadbiskupska klasična gimnazija) nakon koje upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu na kojem diplomira 2003. godine. Na Svijećnicu iste godine zaređen je za đakona i prva služba bila mu je u rodnoj župi. U korizmi 2003. dobiva premještaj u Župu Sv. Luke u Novskoj. Za svećenika je zaređen 30. kolovoza 2003., a dan kasnije, 31. kolovoza u rodnoj župi služi svoju prvu mladu misu.  Kao župni vikar u Novskoj ostaje do 22.08.2005. godine. Tog datuma preuzima upravu triju župa: Uznesenja BDM i Sv. Nikole u Jasenovcu, Sv. Antuna Padovanskog u Krapju i Duha Svetoga u Lonji. Na toj službi ostaje do 17.08.20102.g., kad preuzima službu upravitelja Župe Gospe Fatimske Našice III, Velimirovac. U Velimirovcu ostaje do 10.08.2017., a službu upravitelja župa Marije Kraljice i Sv. Jurja Davor i Sv. Ilije proroka Orubica preuzeo je 12.08.2017.godine.